Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22

5 sie, 2021
admin
no comments

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22, w granicach działki ewidencyjnej nr 16/2, AM 19, obręb Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki. Dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą WR1W/00019187/0.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,1740 ha

Powierzchnia budynku ogółem – 354m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych na wyżej wymienionej nieruchomości.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich ,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 71/ 310 27 76,  w godzinach od 900 – 1130. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 23.09.2021r., do godz. 900w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 50 000 zł |(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Spółdzielni – do dnia 23.09.2021r., do godziny 900 ( data wpływu na konto  Spółdzielni). Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2021r., o godz. 1115 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.