Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Bagno, gmina Oborniki Śląskie

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Bagno, gmina Oborniki Śląskie

17 Wrz, 2019
admin
, ,
no comments

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona we wsi Bagno, gmina Oborniki Śląskie w granicach działki ewidencyjnej nr 208, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W0000064/6.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0600 ha, powierzchnia ogólna pawilonu handlowego 70,92m2.

Rodzaj prawa – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich, uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem   71/310-27-76, w godzinach od 900-1130. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 08-10-2019r.. do godz. 0900 w sekretariacie GS.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w wysokości 10.000,00zł na konto Spółdzielni – do dnia 08-10-2019r., do godz. 0900 (data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 21-11-2019r., o godz. 1015 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.