Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 2

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 2

17 Wrz, 2019
admin
no comments

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 2, w granicach działki ewidencyjnej nr 72, AM-20. Dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą, WR1W/00019190/4

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0658 ha, powierzchnia ogółem 196,07  m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 490 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich ,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 71/ 310 27 76, w godzinach od 900 – 1130. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej  do dnia 08-10-2019r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 30 000 zł na konto Spółdzielni – do dnia 08-10-2019r., do godziny 900 ( data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 08-10-2019r., o godz. 1045 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.