Nieruchomość gruntowa, zabudowana pawilonem handlowym ul.Wyszyńskiego 51

Nieruchomość gruntowa, zabudowana pawilonem handlowym ul.Wyszyńskiego 51

12 Lip, 2017
admin
no comments

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 51, w granicach działki ewidencyjnej nr 4, AM-10, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą, WR1W/00019177/7.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,1065 ha, powierzchnia użytkowa pawilonu handlowego 248,97m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu  dostępnym w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 71/ 310 27 76,  w godzinach od 9 -11.30. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej  do dnia
09-04-2019r., do godz. 09:00 w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 30 000 zł na konto Spółdzielni, do dnia 09-04-2019r., do godziny 09:00 ( data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 09-04-2019r., o godz. 1000 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.