Category Archives: Przetarg

Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 64

Maj, 2021
admin
No Comments

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana jednokondygnacyjnym pawilonem handlowym,  położona w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowa 64,      w granicach działki ewidencyjnej nr 20, AM-13. Dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą, WR1W/00019195/9.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,0188 ha, powierzchnia budynku ogółem 55,69 m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępny w sekretariacie  Gminnej Spółdzielni „SCH”                w Obornikach Śląskich , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem        71/ 310 27 76,  w godzinach od 900 – 1130. Uczestnik przetargu winien pobrać                    w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 27-05-20201r., do godz. 900 w sekretariacie GS.

Uczestnik  przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z  wniesieniem wadium, w  wysokości 30 000 zł, na konto Spółdzielni – do dnia 27-05-2021r., do godziny 900 ( data wpływu na konto  Spółdzielni).

Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497

Przetarg odbędzie się w dniu 27-05-2021r., o godz. 1015w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

dav