Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22

Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55 – 120 Oborniki Śląskie

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położona w Obornikach Śląskich przy ul. Łokietka 22, w granicach działki ewidencyjnej nr 16/2, AM 19, obręb Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą WR1W/00019187/0.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej – 0,1740 ha

Powierzchnia budynku ogółem – 354m2.

Rodzaj prawa – prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków położonych na wyżej wymienionej nieruchomości.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi netto 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych.) Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10. Ustawy o VAT. Nabywca może dobrowolnie wybrać opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy  zapoznać się  z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami, dostępnymi w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Obornikach Śląskich, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerami 71/3102776, 668 167 685 lub 503 139 835  w godzinach od 9001130. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk zgłoszenia do przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej do dnia 14.06.2022r., do godz.930 w sekretariacie GS.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w  wysokości 50 000 zł |(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Spółdzielni – do dnia 14.06.2022r., do godziny 9³º (data wpływu na konto  Spółdzielni). Nr konta 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2022r., o godz. 10³º w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Łokietka 22 w Obornikach Śląskich.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.